&

>>

 

 

 

 


     NEWSLETTER

 
e-mail:
e-mail ():
 
      

 

 

>>

<< 

 

 

14/06/2017

 

Με τη να παργραφο 1β του Α.Ν.539/1945, καθιερνεται για το πρτο ημερολογιακ τος-εντς του οποου προσελφθη ο μισθωτς, υποχρωση του εργοδτη να χορηγε μχρι την 31η Δεκεμβρου αναλογα – ποσοστ των ηµερν αδεας που δικαιοται ο μισθωτς, βσει του χρονικο διαστματος απασχλησης στο τος αυτ. Η αναλογα της δειας, η οποα υπολογζεται επ των 20 (επ πενθημρου) και των 24 (επ εξαηµρου) ηµερν, θα πρπει να χορηγεται απ τον εργοδτη ως την 31η Δεκεμβρου του ημερολογιακο τους πρσληψης ακµη και αν δεν χει ζητηθε απ τους εργαζμενους (ρ.4 του Α.Ν.539/1945, πως τροποποιθηκε µε την παρ.15 του ρ.3 του Ν.4504/1966).

Κατ το δετερο ημερολογιακ τος, ο μισθωτς δικαιοται να λβει τµηµατικ την δει του, η οποα αναλογε στο χρνο απασχλησς του στο δετερο αυτ τος, στον οικεο εργοδτη. Η αναλογα της δειας υπολογζεται εκ νου, πως και κατ το πρτο ημερολογιακ τος, µε βση τις 20 ηµρες επ πενθηµρου και τις 24 ηµρες επ εξαημρου. Κατ τη διρκεια του τους αυτο και κατ το χρονικ σημεο συμπληρσεως 12 μηνν απ την ημερομηνα πρσληψης, η δεια επαυξνεται κατ µα εργσιμη ημρα. Ως εκ τοτου, η δεια κατ το δετερο ημερολογιακ τος, η οποα θα πρπει να χορηγηθε απ τον εργοδτη αναλογικς ολκληρη στο τλος, ως την 31η Δεκεμβρου του τους αυτο, φθνει στο ψος των 21 επ πενθημρου και 25 επ εξαημρου, εργσιμων ηµερν.

Κατ το τρτο ηµερολογιακ τος, καθς και τα επµενα, ο µισθωτς δικαιοται να λβει ολκληρη την ετσια δει του και σε κθε χρονικ σηµεο του τους αυτο. Η δεια αυτ, θα φθσει τις 22 ηµρες επ πενθηµρου και τις 26 επ εξαηµρου, εν χουν συµπληρωθε 2 τη απασχλησης εντς του τρτου αυτο ηµερολογιακο τους.

Στις συμβσεις που υπογρφει το Σωματεο μας και αφορον τους εργαζμενους που εργζονται:

·         σε ελληνικς αλλοδαπς διαχειρστριες εταιρεες φορτηγν ποντοπρων πλοων νω των 3.000 κοχ που χουν υπαχθε στις διατξεις του αρθρ. 25 του ν. 27/1975

·         με σμβαση μισθσεως εξαρτημνης εργασας στις πσης φσεως Ναυτιλιακς και  Ακτοπλοκς Επιχειρσεις, Ναυτικ Πρακτορεα, καθς και στα γραφεα ταξιδων που εκδδουν εισιτρια ακτοπλοκν συγκοινωνιν και που εναι μλη των παραπνω οργανσεων.

·         με σμβαση εξαρτημνης εργασας στις πρακτορειακς επιχειρσεις, αντικεμενο των οποων κατ κριο λγο εναι η πρακτρευση πλοων, υπ οιανδποτε σημαα, εκτελοντων πλες εξωτερικο, κυρως τακτικν γραμμν, με σκοπ την εξυπηρτηση και διακνηση των πλοων και των φορτων τους.

·         των ταξιδιωτικν και τουριστικν γραφεων και επιχειρσεων λης της χρας

Οι ως νω εργαζμενοι που χουν συμπληρσει υπηρεσα δκα (10) ετν στον διο εργοδτη προπηρεσα δδεκα (12) ετν σε οποιονδποτε εργοδτη και με οποιαδποτε σχση εξαρτημνης εργασας, δικαιονται δεια 5 εβδομδων, δηλαδ εκοσι πντε (25) εργασμων ημερν.

 

Μετ τη συμπλρωση 25ετος υπηρεσας προπηρεσας, οι εργαζμενοι δικαιονται μα (1) επιπλον εργσιμη ημρα, δηλαδ εκοσι ξι (26) εργσιμες ημρες.

 

Ο εργοδτης θα πρπει να χορηγε στους εργαζμενους ως και την 31η Δεκεμβρου του τρχοντος ημερολογιακο τους το υπλοιπο της αδεας που αναλογε στον κθε εργαζμενο στω κι αν ακμη δεν χει ζητηθε απ αυτος.  Σε περπτωση μη χοργησης της δειας απ τον εργοδτη λγω υπαιτιτητς του (ρνηση, πτασμα, αμλεια) υποχρεοται να καταβλλει σε αυτος αντστοιχες αποδοχς αδεας με προσαξηση 100% (Εγκκλιος 1/3/2005 του Υπ. Απασχλησης επ του ρθρου 1 του Ν.3302/2004).

Κατ τη διρκεια της δειας ο μισθωτς δικαιοται να λβει απ τον εργοδτη τις "συνθεις αποδοχς" που θα ελμβανε αν πραγματικ απασχολονταν στην επιχερηση κατ τον αντστοιχο χρνο της δεις του. Στην ννοια των συνθων αποδοχν περιλαμβνεται, τι καταβλλεται στο μισθωτ τακτικ και μνιμα ως αντλλαγμα της εργασας του, τσο ο πγιος μισθς το ημερομσθιο, σο και κθε εδους πρσθετες συμπληρωματικς παροχς, ετε σε χρμα ετε σε εδος (πως λ.χ. τροφ, κατοικα, ποσοστ, επιδματα κλπ). Εκτς απ τις αποδοχς της δειας ο μισθωτς δικαιοται και επδομα αδεας. Το επδομα αδεας δεν μπορε να υπερβε για σους αμεβονται με μισθ το μισ μισθ και για σους αμεβονται με ημερομσθιο τα 13 ημερομσθια.


ΠΟΤΕ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ

 

Τσο οι αποδοχς αδεας σο και το επδομα αδεας προκαταβλλονται στον μισθωτ κατ την ναρξη της αδεας του και δεν συμψηφζονται με αντερες των νομμων καταβαλλμενες αποδοχς.


ΠΟΤΕ ΔΙΠΛΑΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΔΕΙΑΣ

Αν απ υπαιτιτητα του εργοδτη δεν χορηγηθε η δεια μχρι το τλος του ημερολογιακο τους, ο εργαζμενος δικαιοται τις αποδοχς δειας αυξημνες στο 100% (διπλσιο). Δεν διπλασιζεται μως το επδομα δειας.

Απαγορεεται η καταγγελα σμβασης κατ τη διρκεια της δειας του μισθωτο απ τον εργοδτη. Η απαγρευση εναι απλυτη και δεν επιτρπει την απλυση για οποιοδποτε λγο. Σε περπτωση που γνει θεωρεται κυρη.

Απαγορεεται η μεταφορ της δειας στο επμενο ημερολογιακ τος, στω και αν ακμα χει γνει συμφωνα εργαζομνου εργοδτη.

Εν λξει η σμβαση εργασας με οποιονδποτε τρπο (απλυση, παρατηση, θνατος εργαζμενου, λξη σμβασης ορισμνου χρνου), και ο εργαζμενος δεν εχε πρει την κανονικ του δεια που του οφελεται, ττε δικαιοται τις αποδοχς τις οποες θα παιρνε αν του εχε χορηγηθε η δεια (αρ.1, παρ.3, του Ν.1346/1983). Αποζημωση δειας και επδομα δειας, αναλγως προς τον χρνο υπηρεσας.

α) Κατ το πρτο ημερολογιακ τος που γινε η πρσληψ του, δικαιοται να λβει 2 ημερομσθια 2/25 του μισθο για κθε μνα απασχλησης, πως και 2 ημερομσθια σαν επδομα αδεας (με τον περιορισμ του μισο μισθο των 13 ημερομισθων).

β) Κατ το δετερο ημερολογιακ τος, ο μισθωτς επσης δικαιοται επσης 2 ημερομσθια 2/25 του μισθο για κθε μνα απασχλησης, πως και 2 ημερομσθια σαν επδομα αδεας( με τον περιορισμ του μισο μισθο των 13ημερομισθων).

γ) Κατ το τρτο ημερολογιακ τος και για τα επμενα οφελονται αποδοχς πλρους δειας και επιδματος αδεας, που αντιπροσωπεουν αυτς που θα δικαιοταν ο μισθωτς εν παιρνε την δει του κατ το χρονικ διστημα της λσης της σχσης εργασας.

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΔΕΙΩΝ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΗΜΕΡΕΣ ΑΔΕΙΑΣ ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ

ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΑΔΕΙΑΣ

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ

1ο ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ

(απ την πρσληψη ως 31/12) στην δια επιχερηση

20/12Χμνες απασχλησης με στρογγυλοποηση του γινομνου 1,6667 ημρες για κθε μνα απασχλησης

2 ημερομσθια 2/25 του μηνιαου μισθο για κθε μνα απασχλησης απ την πρσληψη μχρι 31 Δεκεμβρου

Αναλογικ βσει του χρνου απασχλησης και των αποδοχν αδεας και μχρι συμπλρωσης  13 ημερομισθων το ½ του μηνιαου μισθο

2ο ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ (απ 01/01 ως συμπλρωση του 12μνου απ την πρσληψη) στην δια επιχερηση

20/12Χμνες απασχλησης με στρογγυλοποηση του γινομνου

απ 01/01 ως συμπλ. 12μηνου: 2 ημερομσθια (24/12) 2/25 του μηνιαου μισθο για κθε μνα απασχλησης

Αναλογικ βσει του χρνου απασχλησης και των αποδοχν αδεας και μχρι συμπλρωσης  13 ημερομισθων το ½ του μηνιαου μισθο

2ο ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ (απ τη συμπλρωση του 12μνου και μχρι 31/12) στην δια επιχερηση

21 ημρες για λο το τος 21/12χμνες απασχλησης με στρογγυλοποηση του γινομνου

απ 12 μνες ως 31 Δεκ.: 25/12χμνες απασχλησης. Για λο το τος 25 ημερομσθια 1 μηνιαος μισθς

Αναλογικ βσει του χρνου απασχλησης και των αποδοχν αδεας και μχρι συμπλρωσης  13 ημερομισθων το ½ του μηνιαου μισθο

3ο ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ και τα επμενα τη ως 10 τη. Ολκληρη δεια σε οποιοδποτε χρονικ σημεο του τους ακμη και την 01/01 στην δια επιχερηση

μχρι τη  συμπλρωση 24 μηνν

21 ημρες

1μηνιαος μισθς 25 ημερομσθια

½ του μηνιαου μισθο 13 ημερομσθια

απ τη συμπλρωση 24 μηνν

22 ημρες

1 μηνιαος μισθς 26 ημερομσθια

½ του μηνιαου μισθο 13 ημερομσθια

10ο  ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

25 ημρες

1 μηνιαος μισθς 26 ημερομσθια

½ του μηνιαου μισθο 13 ημερομσθια

12ο ΕΤΟΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

25 ημρες

1 μηνιαος μισθς 26 ημερομσθια

½ του μηνιαου μισθο 13 ημερομσθια

25ο ΕΤΟΣ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

26 ημρες

1 μηνιαος μισθς 26 ημερομσθια

½ του μηνιαου μισθο 13 ημερομσθια

 

Για περισστερες πληροφορες, δετε στο σιτ του ΚΕΠΕΑ:

http://www.kepea.gr/calc-epidoma-adeias.php

 

 

....    ©    2012-2023
17-19, 18535
: 2104173317, 2104174920

 |     |    |    |    |    |    

Powered & Hosted by
Intergate ®